คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ข้อตกลงและเงื่อนไข


คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ www.missearring.com 

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท ฟ้า โพรแอคทีฟ จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทฯกับ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.missearring.com

โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ฟ้า โพรแอคทีฟ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพสินค้า เนื้อหา และส่วนประกอบอื่นใด ที่ปรากฏในทุก หน้าของเว็บไซต์ www.missearring.com นี้

ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการนำไปใช้ ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย สำหรับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.missearring.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์  ด้านเทคนิค หรือคำอธิบายของสินค้าหรือส่วนใดๆ ก็ตาม

 

เกี่ยวกับรูปภาพของสินค้า

รูปภาพสินค้าของ บริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ www.missearring.com นั้น ได้รับการถ่ายจากสินค้าจริงและตกแต่ง แสง สี ให้มีความใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด

ทั้งส่วนของรูปแบบและสีของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ 100% ว่าสีและรูปแบบของสินค้าที่ปรากฎจะตรงตามของจริงอย่างไม่มีคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากสีในรูปภาพสินค้าที่สมาชิกเห็นขึ้นอยู่กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์แสดงภาพใดๆ ของสมาชิก  ซึ่งอาจมีการตั้งค่ามาตรฐานของสีที่แตกต่างออกไป

 

เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและราคา

บริษัทฯ พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้  อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบภายในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ

ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาด ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูล, เนื้อหามีบุคคลที่ 3 หรือรวมไปถึงการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ ความผิดพลาดดังกล่าว รวมความถึงราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า ส่วนประกอบของสินค้าและจำนวนของสินค้าคงคลังด้วย 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์อื่น เช่น Facebook instragram Line ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ

บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น

ท่านอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง ทางเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือบุคคลที่ 3 อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิกและรวมตลอดถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการที่ละเมิดฝ่าฝืน เงื่อนไขในข้อตกลงข้างต้นนี้

  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ การรุกล้ำ สิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่มีบุคคลที่สามนำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี

  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น กรณีหากข้อมูลของ สมาชิกถูกเปิดเผยโดยบุคคลอื่น จนทำสมาชิกได้รับความเสียหาย

  4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิกเนื่องจากเป็นการใช้บริการส่วนบุคคล สมาชิกจะต้องไม่มอบหรือเผยแพร่ Username และ Password ของสมาชิกผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาใช้บริการแทนท่านสมาชิก เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มาใช้บริการของเว็บไซต์ ถึงแม้นว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม

  5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และความผิดพลาดในการดำเนินงานใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากความล่าช้าและความผิดพลาดดังกล่าวมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  6. กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลในการใช้ บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

expand_less