คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน


บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าในทุกกรณี

 

นโยบายการคืนสินค้า

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1.  สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย จากการขนส่งและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งทางบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าและลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนเพื่อเปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รับสินค้า (บริษัทฯ จะถือวันที่เซ็นต์รับสินค้าเป็นสำคัญ)
 • บริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2-3 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่งสินค้า
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและของแถม (ถ้ามี)
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ

 

2.  สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ/ได้รับสินค้าผิด

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งทางบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าและลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนเพื่อเปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รับสินค้า (บริษัทฯ จะถือวันที่เซ็นต์รับสินค้าเป็นสำคัญ)
 • บริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2-3 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่งสินค้า
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและของแถม (ถ้ามี)
 • หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ

 

3.  เปลี่ยนใจ ต้องการเปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าและลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนเพื่อเปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รับสินค้า (บริษัทฯ จะถือวันที่เซ็นต์รับสินค้าเป็นสำคัญ)
 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน 
 • ลูกค้าไม่สามารถขอคืนสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนสีหรือรุ่นได้
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและของแถม (ถ้ามี)
 • สินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม
 • ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
 • ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข สินค้าโปรโมชั่น (สินค้าแถม สินค้าลดราคา Flash sale Clearance sale ฯลฯ)
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า โดยท่านสามารถทำตามชั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ ติดต่อเรา
 2. ติดต่อผ่าน Call Center 081-5641966 หรือติดต่อผ่าน Line : @missearring
 3. ติดต่อผ่านช่องทางที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ
 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้า

กรุณาจัดส่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่

 

บริษัท ฟ้า โพรแอคทีฟ จำกัด 

เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

 

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 081-5641966 หรือติดต่อผ่าน Line : @missearring

 

นโยบายและเงื่อนไขการคืนเงิน

 

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านต้องการได้

 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการ 20-45 วัน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารของเจ้าของบัตร
 • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่านโดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

1. สำเนาบัตรประชาชน 

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 

หมายเหตุ 

ชื่อบัญชีธนาคารที่รับเงินคืนและชื่อผู้สั่งซื้อ จะต้องตรงกันเท่านั้น หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

**ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

 

expand_less